פרטים על העמותה
השם:
העמותה הישראלית לסרטן ריאה
השקפת עולם:
העמותה הינה גוף אפוליטי, העוסק בסוגיות הקשורות בחולים המצויים בסיכון או/ו הסובלים או/ו סבלו בעבר מסרטן ריאה ובני משפחותיהם. בתמיכה בחולה האונקולוגי וקרוביו, כולל עזרה במידע רפואי, מניעה, גילוי מוקדם, הנגשת טיפולים מתקדמים ועוד, שלא למטרת רווח.
העמותה מחויבת לקוד אתי.
כוחו של תקנון זה הוא ככוח חוזה שבו התחייבו העמותה וחבריה לקיים את הוראותיו.

מטרות העמותה
1. הפצת מידע רפואי עדכני וחדשני בתחום טיפול בסרטן ריאות
2. תמיכה נפשית והדרכה לחולים ולמשפחות המתמודדים עם סרטן ריאות
3. הנגשת רפואה מותאמת אישית לחולים
4. עזרה למיצוי זכויות
5. תמיכה במימון וקידום חקר סרטן ריאות
6. עידוד תוכניות לאבחון מוקדם של סרטן ריאות
7. פעילות להרחבת סל הבריאות לחולים בסיכון ולאלו הסובלים או מחלימים מסרטן ריאה
8. קידום הפעילות הציבורית כנגד קונצרן הטבק להגבלת העישון ולהורדת מספר המעשנים בישראל

חברות בעמותה
תהליך הקבלה לעמותה
ההרשמה לעמותה תיעשה באמצעות טופס הרשמה ותשלום דמי חבר שנתי.
דחיית חברות תיעשה על פי הסבירות ובתום לב.

פקיעת חברות
החברות בעמותה פוקעת עקב אחת הסיבות:
1. אי תשלום דמי חבר. ההחלטה על הפסקת חברות בשל אי תשלום דמי חבר תתקבל לאחר מתן זכות שימוע.
2. החבר פועל בניגוד לקוד אתי
3. החלטה על הפסקת חברות מסיבות אתיות תתקבל על ידי הועד המנהל לאחר מתן זכות שימוע.

דמי החבר/ה
כל חבר/ה י/תשלם דמי חבר שנתיים.
גובה התשלום יקבע על ידי האספה הכללית ויעודכן מעת לעת על ידי הועד המנהל. הועד המנהל
יקבע אילו חברים יקבלו הנחה ובאיזה שיעור.
לצורך חברות, שנה מתחילה מ: 1 בינואר ומסתיימת ב: 31 בדצמבר.
דמי החבר ישולמו בין התאריכים 1 בינואר עד 30 במרץ, או במועד הצטרפות החבר לעמותה.

מוסדות העמותה
1. האסיפה הכללית
התאריך, השעה ומקום האסיפה יקבעו על ידי הועד המנהל.
אסיפה כללית תכונס לאחר הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 15 יום מראש ותציין תאריך, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
האסיפה הכללית תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת, אשר יפורסמו לכלל חברי/ות העמותה טרם כינוסה.
האסיפה הכללית של העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה.
הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה שלא מן המניין.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

2. וועד מנהל
הועד המנהל של העמותה ימנה 2-8 חברים, שהם חברי/ות העמותה.
כל החלטה בועד המנהל תתקיים ברוב.
הועד המנהל יתחיל בכינוס באם לפחות 50% מהחברים נוכחים. הועד המנהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה.
הועד המנהל יקבע את סדר עבודתו.
הבחירות לועד המנהל תתקיימנה אחת לארבע שנים.
הבחירות לועד המנהל תהיינה על בסיס בחירה אישית.
הפסיק חבר את חברותו בוועד המנהל מיוזמתו, יחליט הועד המנהל האם לצרף חבר במקומו. ככל שיוחלט על צירוף חבר במקומו- ימונה במקומו החבר הבא ברשימת הנבחרים.
הועד המנהל ימליץ על הפסקת פעילותו של חבר ועד המנהל על פי שיקול דעתו. פעילותו תופסק באישור האספה הכללית.
האסיפה הכללית רשאית להדיח חבר ועד או את הוועד המנהל מכהונתו גם ללא המלצת של הוועד המנהל.
נציג אחד של משפחה יוכל לכהן בועד המנהל.
המייסדים יכהנו בוועד המנהל הראשון.

3. מנכ"ל העמותה
מנכ"ל העמותה יבחר ע"י חברי הוועד המנהל אחת לארבע שנים. הפסיק המנכ"ל את תפקידו מיוזמתו, יחליט הועד המנהל למנות מנכ"ל אחר. הועד המנהל רשאי למנות מנכ"ל מתוך חברי הועד המנהל, מתוך חברי העמותה וגם רשאי למנות מנכ"ל אשר אינו חבר בעמותה.
מנכ"ל העמותה המכהן הראשון יהיה מבין המייסדים.

4. נשיא העמותה
נשיא העמותה יבחר על ידי הוועד המנהל אחת לארבע שנים. הפסיק נשיא העמותה את תפקידו מיוזמתו, יחליט הועד המנהל למנות נשיא אחר. נשיא העמותה יהיה דמות מוכרת בתחום אשר יכולה לתרום לקידום העמותה בפן הציבורי והמקצועי.
נשיא העמותה המכהן הראשון יהיה מבין המייסדים.

שיטת הבחירות
הבחירות לוועד המנהל של העמותה תתקיימנה אחת לארבע שנים באספה השנתית.
על חבר/ה בוועד העמותה להיות חבר/ה בעמותה מזה שישה חודשים לפחות נכון ליום ההצבעה.
א. הודעה על הבחירות לוועד המנהל תשלח עם טופס המועמדות לכל חברי/ות העמותה ו/או תוצג באתר העמותה.
ב. כל חבר/ת עמותה המעוניינת להיבחר לוועד העמותה י/תשלח טופס הצגת מועמדות, קורות חיים ותמונה חודש טרם הבחירות.
ג. הועד המנהל יקרא לכל חברי העמותה להצביע לחברות בוועד המנהל.

תפקידי הועד המנהל
הועד המנהל יתכנס פעמיים בשנה לפחות. החלטה פה אחד של כל חבר בוועד המנהל יכולה להתקבל גם ללא התכנסות, ובלבד שתעשה בכתב /מייל.
תפקידיו:
יטפל בכל העניינים השוטפים של העמותה
ידאג להוציא לפועל את החלטות הועד המנהל
ישמש כנציג העמותה עם גורמי חוץ או ידאג לנציג מטעמו
יקבע את תוכנית העבודה של העמותה
יקיים ועדות שונות ויאציל מסמכותו לאותן ועדות. הוועד רשאי להאציל מסמכויותיו רק לוועדות משנה המורכבות מחברי וועד בלבד.
ימליץ על שינויים ו/או תוספות לתקנון העמותה.
החלטות בוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים.

הועדות
חברות הועדות השונות יבחרו/ תיבחרנה מבין חברי/ות הועד המנהל וגיוס משתתפים נוספים מחברי העמותה.
יו"ר הועדה יהיה חבר בועד המנהל.
התפטרות מתפקיד באחת הועדות תיעשה באמצעות הודעה בכתב לועד המנהל.

ועדת ביקורת
תהיה מורכבת משלושה חברים שאינם חברים בוועד ובועדות אחרות.
חברי הועדה יבחרו על ידי חברי העמותה בעת הבחירות לוועד המנהל לאחר שהציגו את מועמדותם לוועדת הביקורת בדרך זהה לדרך שנקבעה בתקנון זה לבחירת חברי הוועד המנהל.
בוועדת הביקורת יכהן רואה חשבון.
תפקידי הועדה:
א. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה
ב. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון
ג. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל; להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה
ד. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה
ה. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה
ו. ועדת ביקורת תקבל לידיה את הדו"חות הכספיים השנתיים של העמותה, ותמליץ להמליץ בפני האסיפה הכללית האם לאשרם אם לאו.

הון העמותה
הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה. אסורה חלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חברי העמותה.
במקרה של פירוק העמותה תועבר יתרת נכסיה וכספיה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות ככל האפשר, ולא יחולק בין חבריה.

חותמת
לעמותה תהיה חותמת הנושאת את שמה המלא.

זכויות חתימה
הועד המנהל רשאי להסמיך 2 או יותר מחבריו לחתום בשם העמותה. כמו כן רשאי הועד המנהל להסמיך בעל תפקיד בעמותה (מנכ"ל, גזבר), גם אם אינו חבר ועד, בלבד שבכל מקרה תידרש חתימתו של חבר ועד המנהל אחד לפחות, ביחד עם חתימת בעל התפקיד.
בכל מקרה תחייב את העמותה חתימת שניים מבעלי זכויות החתימה, בצרוף חותמת העמותה או שמה המודפס.